Wat u moet weten over crypto’s (2023)

Oorspronkelijk waren crypto’s bedoeld als digitaal geld voor het internet. De techniek achter crypto’s maakt online betalingen mogelijk zonder tussenkomst van een bank of overheid. Vooral door de enorme prijsschommelingen worden de meeste crypto’s niet gebruikt als betaalmiddel, maar als zeer risicovolle belegging.

Een van de kerntaken van DNB is het garanderen van financiële stabiliteit. Crypto’s zijn een potentieel gevaar voor deze stabiliteit. Daarom gaat DNB samen met de AFM meer toezicht houden op uitgevers en dienstverleners in deze markt, zodra de nieuwe Europese regelgeving van kracht wordt.

De toekomst van crypto’s is onzeker, maar ze zullen zeker blijven, met alle risico’s van dien. De cryptomarkt is geen financiële vrijstaat, en de regelgeving is volop in beweging.

Wat is een crypto?

Volgens de Europese Commissie is een crypto ‘een digitale vertegenwoordiging van een waarde of recht die kan worden verhandeld via een distributed ledger (bijvoorbeeld een blockchain), of vergelijkbare technologie’.

Je zou kunnen zeggen dat een crypto een post in een soort digitaal grootboek of register is. De opslag daarvan gebeurt niet centraal, maar verspreid over meerdere computers. Dit gebeurt via distributed ledger technologie (DLT). Er is geen autoriteit of bedrijf die dit proces beheert.

Gedekte en ongedekte crypto’s

We maken onderscheid tussen ongedekte crypto’s en gedekte crypto’s. Ongedekte cryptoactiva zijn waarden of rechten die alleen in de DLT bestaan. Ze zijn niet meer dan posten in een gedistribueerd grootboek.

Gedekte cryptoactiva aan de andere kant vertegenwoordigen onderliggende activa (waarden) die buiten de DLT bestaan. Ze worden uitgegeven en ingekocht door partijen die toezeggen de achterliggende dekkingsactiva in het traditionele economische of financiële stelsel te kopen en verkopen.

Crypto’s zijn niet geschikt als geld

DNB beschouwt ongedekte crypto’s niet als geld. Het koersverloop is daarvoor te beweeglijk (volatiel). Geld heeft de functie van betaalmiddel, oppotmiddel en rekeneenheid. Crypto’s kunnen al deze functies niet goed vervullen.

Omdat onderliggende activa ontbreken en er geen monetaire autoriteit is die de waarde stabiliseert, is de waarde van crypto’s erg onzeker. Omdat er zoveel crypto’s zijn, zonder onderling verband, zijn ze ook ongeschikt als rekeneenheid. Het zou erg verwarrend zijn om prijzen in zowel Bitcoin, Ether, Sol, Ada, en XRP weer te geven. De gebruikers van crypto-activa lijken tot hetzelfde oordeel te komen. Slechts 3% van de Nederlandse crypto-bezitters geeft in 2022 aan hier wel eens iets mee gekocht te hebben.

Crypto’s kopen en verkopen

Ongedekte crypto’s zijn dus ongeschikt als betaalmiddel, maar wel aantrekkelijk om mee te gokken. Ondanks waarschuwingen en de reële kans om geld te verliezen, zijn crypto’s steeds populairder. In de zomer van 2022 heeft naar schatting 14% van de Nederlanders crypto’s. Hoe onzeker ook, veel mensen zijn bang de crypto-boot te missen.

Er zijn veel soorten crypto’s in omloop, en elke dag verdwijnen er, of komen erbij. Bekende crypto’s zijn Bitcoin en Ether. Er is geen financiële autoriteit die hun waarde reguleert.

Behalve de crypto-ontwikkelaars zijn er ook brokers, handelsplatforms en allerlei dienstverleners binnen deze markt. Deze hele infrastructuur wordt wel vergeleken met een ecosysteem. Vanwege de complexiteit, anonimiteit en onduidelijke bestuursstructuren lijkt dit ecosysteem vatbaarder voor marktfalen dan traditionele financiële markten.

Iedereen kan crypto’s ontwikkelen en in de cryptomarkt stappen, met alle gevolgen van dien. Risico’s als diefstal, verlies door bedrog of handelen met voorkennis zijn niet ongewoon. Voor consumenten lijkt het vaak meer op het wilde westen, met de handelaren als ‘crypto-cowboys’.

Risico’s voor consumenten

We zien ongedekte crypto’s dus niet als betaalmiddel. Het zijn ook geen effecten, zoals aandelen in een bedrijf, of obligaties. Mensen die ongedekte crypto’s kopen, speculeren op een waardevermeerdering. Door de grote schommelingen in de waarde is die kans aanwezig. Maar er worden ook grote verliezen geleden. De handel in ongedekte crypto’s lijkt dus meer op gokken, en kent vergelijkbare risico’s:

 • ongedekte crypto’s hebben geen vaste waarde
 • crypto’s zijn gevoelig voor diefstal (hacken)
 • de markt is ingewikkeld
 • als u veel geld verliest is er geen vangnet, zoals het depositogarantiestelsel voor uw spaarrekening
 • toezicht op de cryptomarkt is op dit moment nog niet zo goed geregeld als het toezicht op andere financiële markten

Consumentenbescherming en voorlichting

Er is op dit moment nog weinig wetgeving die consumenten moet beschermen bij de aankoop van crypto’s. Er is wel nieuwe wetgeving op komst. Tot die tijd kunnen DNB en AFM alleen waarschuwen voor de risico’s. In de zomer van 2022 lanceerde het ministerie van Financiën een voorlichtingscampagne over crypto's voor jongeren: Slim in Crypto - SIC - Wijzer in geldzaken.

DNB en AFM (Autoriteit Financiële Markten) hebben verschillende rollen. DNB heeft vooral als taak de stabiliteit van ons financiële systeem te waarborgen. AFM beschermt direct de consumenten tegen onverantwoorde risico's. Voor crypto's is die bescherming nog niet voldoende op orde. In Europees verband zijn aanvullende regels gemaakt, maar die zijn nog niet in werking getreden.

Risico’s, regels en toezicht

De toegankelijkheid en anonimiteit maken crypto’s heel geschikt voor illegaal gebruik. Er zijn grote risico’s op het gebied van witwassen, belastingontduiking, privacy en consumentenbescherming.

DNB houdt op dit moment alleen toezicht op basis van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de sanctiewet (SW). Dit houdt in dat bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel geld (crypto’s) en gewoon geld (fiduciair geld) en bedrijven die cryptobewaarportemonnees (wallets) aanbieden, zich bij ons moeten registreren. Voor verzekeraars en banken gelden ook regels voor consumentenbescherming en financiele stabiliteit, voor cryptodienstverleners zijn zulke regels er nog niet.

De toekomst van crypto’s is onzeker, maar ze zullen niet verdwijnen. Cryptomarkten veranderen, en de regulering gaat mee met die veranderingen, maar komt altijd later. DNB doet hier onderzoek naar en werkt nationaal en internationaal mee aan standaarden voor deze nieuwe markt, zodat deze aan dezelfde randvoorwaarden voldoet als de traditionele financiële markten.

Europese regelgeving

De regelgeving voor crypto's moet beter antwoord geven op de risico's. De problemen zijn internationaal en moeten internationaal opgelost worden. Daarom is er Europese wetgeving op komst: de Market in Crypto-Asset Regulation (MiCAR).

De belangrijkste doelen van deze nieuwe regelgeving zijn:

 • rechtszekerheid bieden
 • innovatie ondersteunen en bevorderen
 • consumenten beschermen
 • financiële stabiliteit waarborgen

De verwachting is dat MiCAR in 2024 van kracht wordt. Meer over MiCAR leest u hier.

Stablecoin

Stablecoins zijn crypto’s waarvan de waarde is gekoppeld aan een andere waarde, bijvoorbeeld normale valuta of goud. Maar stablecoins zijn niet zo stabiel als de naam doet vermoeden. Ze zouden gedekt moeten zijn door de waarde die zij vertegenwoordigen. Hier wordt op dit moment alleen nog geen toezicht op gehouden. Het is dus maar de vraag of deze dekking er wel voldoende is. Stablecoins zijn bedoeld als stabielere crypto’s, die gebruikt kunnen worden als geld binnen cryptomarkten. Bijvoorbeeld om verschillende crypto’s mee te kopen of verkopen. Op dit moment worden ze nog niet gebruikt voor alledaagse betalingen, maar dit kan in de toekomst veranderen voor bijvoorbeeld internationale betalingen. Voorbeelden van stablecoins zijn Tether, USD coin en Binance USD.

Techniek achter de crypto’s

De techniek achter crypto's is blockchain technologie. De waarde van een crypto staat vastgelegd als stukjes code die op meerdere computers worden vastgelegd. Dit ‘digitale grootboek’ staat bekend als Distributed Ledger Technology (DLT). Door DLT kan een netwerk van honderden computers over de hele wereld elke wijziging in de database controleren. Daardoor is het moeilijk om deze technologie te hacken. Met deze techniek kunnen gebruikers digitale transacties gezamenlijk bijhouden, zonder dat er bijvoorbeeld een centrale bank of notaris aan te pas komt. Hierop is ook het vertrouwen van crypto-gebruikers gebaseerd. DNB staat positief tegenover innovatie. Blockchain technologie is een innovatie die nuttig kan zijn.

Meer informatie

 • DNB Occasional Study ‘Cryptoactiva – evolutie en beleidsrespons’
 • Persbericht Goede regulering onontbeerlijk voor risicovolle crypto's
 • Interview ‘We zien crypto’s niet als geld’
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 02/25/2023

Views: 6391

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.